Dana 9.5.2016. godine je u Zagrebu osnovana Hrvatska agronomska komora. Ideja je potekla prije osam godina od sadašnjeg ministra poljoprivrede, odnosno tadašnjeg dekana Agronomskog fakulteta u Zagrebu, prof. dr. sc. Davora Romića i dekana Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku prof.dr.s.c. Vlade Guberca.

Agronomska komora će raditi poslove ovlašćivanja agronoma za obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova iz područja poljoprivrede te će obavljati druge poslove određene Statutom i ostalim općim aktima. Cilj je potaknuti udruživanje agronoma radi usklađenja rada te zaštite javnog interesa trećih osoba pri obavljanju stručnih i savjetodavnih poslova privatne stručne pomoći poljoprivrednim gospodarstvima u izradi projekata vezanih uz ulaganja i korištenja EU fondova.

U Agronomsku komoru dobrovoljno se uključuju agronomi, a za ovlaštene agronome članstvo je obvezno. Nadzor nad radom Komore obavlja resorno ministarstvo.

Na izbornoj skupštini, na kojoj se okupilo dvjestotinjak agronoma iz cijele Hrvatske, između 24 kandidata izabrano je 15 članova Skupštine Hrvatske agronomske komore: Vlado Guberac, Romeo Jukić, Zoran Grgić, Roberta Sorić, Matija Domaćinović, Renata Bažok, Vladimir Džaja, Vladimir Margeta, Zdenko Grahovac, Pero Mijić, Željko Kraljičak, Boro Mioč, Alka Turalija, Berislav Vrkljan i Jasminka Karoglan-Kontić.

Oni su između sebe za predsjednika Hrvatske agronomske komore izabrali Zorana Grgića, za zamjenika Vladu Guberca, dok su članovi Vijeća HAK-a: Romeo Jukić, Željko Kraljičak i Matija Domaćinović.

Članovi Nadzornog odbora HAK-a su: Branka Komesarović, Ramona Franić, Marija Cerjak, Berislav Prakatur i Siniša Krnjajić.

Članovi Skupštine Komore

mail adresa Komore:

Sjedište:

Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Svetošimunska cesta 25, Zagreb